ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η CAROO, η διαδικτυακή εφαρμογή car sharing, Caroo App και ο Ιστότοπος, σέβεται την ιδιωτικότητα των φυσικών προσώπων και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την ανάγκη προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων. Για τον λόγο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι, για την καλύτερη και πληρέστερη εξυπηρέτηση σας μέσω της Εφαρμογής μας CAROO App, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις αρχές του Γενικού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (GeneralDataProtectionRegulation) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Mε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς και για τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για, τυχόν, απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) info@caroo.gr.

Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «CAROO MOBILITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (με αριθμό ΓΕΜΗ 169167801000 και ΑΦΜ 802061598), η οποία εδρεύει στην οδό ΜΕΛΙΣΣΟΥ 20 11635 ΑΘΗΝΩΝ, ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ. επικοινωνίας 6988236013,  ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας info@caroo.gr, στην οποία και ανήκει στο σύνολό της η διαδικτυακή εφαρμογή car sharing, Caroo App, κατά πλήρη κυριότητα, καθώς και ο ιστότοπος (www.caroo.gr), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Η εγγραφή σας στην Εφαρμογή, η χρήση αυτής και των παρεχόμενων υπηρεσιών και η παροχή από μέρους σας προσωπικών πληροφοριών συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία από εσάς με τους Όρους Χρήσης – Προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε και δεν συναινείτε με τους Όρους Χρήσης – Προϋποθέσεις και τα οριζόμενα στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε εγγραφή στην Εφαρμογή και σε χρήση αυτής και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

1.Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου:

Λογαριασμός: Λογαριασμός σημαίνει έναν μοναδικό λογαριασμό που δημιουργήθηκε για εσάς, προκειμένου να έχετε πρόσβαση στην Εφαρμογή/Υπηρεσίες μας ή σε μέρη αυτής.

Εφαρμογή: Ο όρος Εφαρμογή αναφέρεται στο Caroo, το πρόγραμμα λογισμικού που παρέχεται από την Εταιρεία.

Εταιρεία: Ο όρος Εταιρεία (συναντάται στην παρούσα είτε ως «Εταιρεία», είτε ως «Εμείς» ή «Δικοί μας»), αναφέρεται στην ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία «CAROO MOBILITY SERVICES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», η οποία εδρεύει στην Ελλάδα, Αθήνα, Αριστοτέλους 11 – 15.

Χώρα: Η Χώρα αναφέρεται στην Ελλάδα.

Συσκευή: Συσκευή σημαίνει οποιαδήποτε συσκευή που μπορεί να έχει πρόσβαση στην Εφαρμογή/Υπηρεσία, όπως ένας υπολογιστής, ένα κινητό τηλέφωνο ή ένα ψηφιακό tablet.

Προσωπικά Δεδομένα: Προσωπικά Δεδομένα, όπως και κατωτέρω αναφέρεται, είναι κάθε πληροφορία που αφορά ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο πρόσωπο.

Υπηρεσία: O όρος Υπηρεσία αναφέρεται στην Εφαρμογή.

Πάροχος Υπηρεσιών: Ως Πάροχος Υπηρεσιών νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας. Αναφέρεται σε τρίτες εταιρείες ή άτομα που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας.

Δεδομένα Χρήσης: Τα δεδομένα Χρήσης αναφέρονται σε δεδομένα που συλλέγονται αυτόματα, είτε παράγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, είτε από την ίδια την υποδομή της Υπηρεσίας (π.χ. τη διάρκεια μιας επίσκεψης σελίδας).

«Εσείς» ή «Χρήστης»: «Εσείς» ή «Χρήστης» σημαίνει το άτομο που έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ή την εταιρεία ή άλλη νομική οντότητα για λογαριασμό της οποίας το άτομο αυτό έχει πρόσβαση ή χρησιμοποιεί την Υπηρεσία ανάλογα με την περίπτωση.

 

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα: 

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα» αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, στοιχεία διπλώματος οδήγησης, ταυτότητας ή διαβατηρίου ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων:

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε: 

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο Δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του σκοπού για τον οποίον δόθηκαν και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί. Στo πλαίσιo των παρεχόμενων υπηρεσιών θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας, προκειμένου να σας κρατούμε ενήμερους σχετικά με θέματα που αφορούν στη μίσθωση και χρήση του αυτοκινήτου που επιλέξατε μέσω της Εφαρμογής. Συλλέγουμε Δεδομένα κατά την επίσκεψή σας, εγγραφή σας και χρήση της Εφαρμογής Caroo App και εφόσον εσείς έχει συναινέσει προς τούτο, συναίνεση η οποία τεκμαίρεται με την επίσκεψη, εγγραφή και χρήση της Εφαρμογής, με την συμπλήρωση των αντίστοιχων πεδίων και την αποστολή των αντίστοιχων εγγράφων.  

Αυτά τα Δεδομένα περιλαμβάνουν τα εξής:

-Δεδομένα ταυτότητας, όπως όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, δίπλωμα οδήγησης, Α.Φ.Μ., Α.Δ.Τ., Διαβατήριο.

-Αντίγραφα των εγγράφων που παρέχετε για να αποδείξετε την ηλικία ή την ταυτότητά σας και την ικανότητά σας να οδηγείτε (δίπλωμα οδήγησης).

-Δεδομένα επικοινωνίας, όπως ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), αριθμό τηλεφώνου.

-Στοιχεία Επιβεβαίωσης διεύθυνσης κατοικίας ή τηλεφώνου επικοινωνίας

-Στοιχεία ταυτοποίησης, όπως όνομα χρήστη (username), IP address.

-Δεδομένα σχετικά με τη χρέωση και τις πληρωμές:  Πληροφορίες πληρωμής, αριθμό πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας για την χρέωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

-Δεδομένα που σχετίζονται με τις Υπηρεσίες: Συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με συναλλαγές που σχετίζονται με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της ώρας χρήσης της Εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών, την απόσταση που διανύθηκε, το ποσό που χρεώνεται και ο τρόπος πληρωμής.

Πληροφορίες Τοποθεσίας και εικόνων: Κατά την χρήση της Εφαρμογής, προκειμένου να παρέχουμε τις δυνατότητές της, συλλέγουμε, με την συγκατάθεσή σας, πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία σας και εικόνες από την κάμερα ή/και την βιβλιοθήκη φωτογραφιών της Συσκευής σας, που αφορούν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο που έχετε μισθώσει μέσω της Εφαρμογής.

Συγκεκριμένα, συλλέγονται πληροφορίες της τοποθεσίας σας όταν η Εφαρμογή είναι ανοιχτή και παραμένει στο παρασκήνιο, χωρίς, όμως, να χρησιμοποιείται, προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της Εφαρμογής και να λειτουργήσει το βασικό κομμάτι αυτής, εντοπίζοντας και προτείνοντας στον Χρήστη, επί παραδείγματος, τα πλησιέστερα  σε αυτόν αυτοκίνητα.

Επίσης, συλλέγονται πληροφορίες της τοποθεσίας σας, όταν η Εφαρμογή είναι ανοιχτή και χρησιμοποιείται, αποκλειστικά για να παρέχουμε τις λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, για την εκπλήρωση του σκοπού της Εφαρμογής και της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή για την μίσθωση αυτοκινήτου μέσω της Εφαρμογής. Η συλλογή των πληροφοριών τοποθεσίας, σε αυτήν την περίπτωση, ενεργοποιείται με το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου και απενεργοποιείται με το κλείδωμα αυτού.

Η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την τοποθεσία σας και η συλλογή εικόνων από την κάμερα ή/και την βιβλιοθήκη της Συσκευής σας, που αφορούν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο που έχετε μισθώσει μέσω της Εφαρμογής, γίνεται μόνο για να παρέχουμε λειτουργίες της Υπηρεσίας μας, για την εκπλήρωση του σκοπού της Εφαρμογής και της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή για την μίσθωση αυτοκινήτου μέσω της Εφαρμογής. Οι πληροφορίες αυτές μεταφορτώνονται, μέσω της Εφαρμογής, σε διακομιστή της Εταιρείας. Οι πληροφορίες τοποθεσίας χρησιμοποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, για να εκπληρωθεί ο βασικός σκοπός και λειτουργία της Εφαρμογής, που είναι η μίσθωση αυτοκινήτου, να εντοπισθούν και προταθούν στον Χρήστη τα πλησιέστερα σε αυτόν αυτοκίνητα, για τα ακριβή σημεία του αυτοκινήτου στον χάρτη και για οδηγίες. Η συλλογή εικόνων από την κάμερα ή/και την βιβλιοθήκη της Συσκευής σας, που αφορούν αποκλειστικά στο αυτοκίνητο που έχετε μισθώσει μέσω της Εφαρμογής, χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα και το κλείδωμα του αυτοκινήτου και για τη λήψη φωτογραφιών του αυτοκινήτου. Οι ανωτέρω πληροφορίες, όπως, ήδη, έχει αναφερθεί, είναι απαραίτητες για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία της Εφαρμογής.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ανά πάσα στιγμή, μέσω των ρυθμίσεων της Συσκευής σας.

Τεχνικά Δεδομένα: Για να προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία της Εφαρμογής συλλέγουμε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεσή σας στο διαδίκτυο, πληροφορίες από τη συσκευή σας σχετικά με τη χρήση της Εφαρμογής από εσάς, όπως τύπος προγράμματος περιήγησης, τύπος συσκευής, γλώσσα προγράμματος περιήγησης, διεύθυνση IP, πάροχος κινητής τηλεφωνίας κλπ.

-Πληροφορίες που συλλέγονται από τη χρήση cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας:

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται, είτε από το ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας μας, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την Εταιρεία μας και κατ’ εξαίρεση από τρίτους, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά έναντι της Εταιρείας μας για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, τα επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχουν παρασχεθεί.

Αναφέρονται κατωτέρω πως χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας και γιατί:
Για τη χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών, ήτοι της μίσθωσης  αυτοκινήτου: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να λειτουργήσει το βασικό  κομμάτι της Εφαρμογής και να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση μαζί σας που είναι η μίσθωση αυτοκινήτου, μέσω της Εφαρμογής Caroo App, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.

Για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα Νομοθεσία: Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί σε έννομες υποχρεώσεις, σχετιζόμενες ιδίως με την τήρηση της Φορολογικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας ή την ασφαλιστική κάλυψη οχήματος που απορρέει από ενεργή σύμβαση ασφάλισης.

Για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη: Η Εταιρεία επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να σας παρέχει τις λειτουργίες λογαριασμού και να διευκολυνθεί, ενδεικτικά, η παροχή των υπηρεσιών, ήτοι η μίσθωση αυτοκινήτου, μέσω της Εφαρμογής.

Για επικοινωνία: Η Εταιρεία χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε ενδεικτικά μέσω mail ή φόρμας επικοινωνίας. Οι πληροφορίες που μοιράζεστε μαζί μας, μας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστούμε τα αιτήματά σας και να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.  Μπορούμε, επίσης, να διατηρήσουμε ένα αρχείο των ερωτημάτων/αιτημάτων σας προς εμάς ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα σε οποιαδήποτε μελλοντική επικοινωνία. Το κάνουμε αυτό με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς, τις νομικές μας υποχρεώσεις, αλλά και τα νόμιμα συμφέροντά μας, ώστε να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και να είμαστε σε θέση να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας με βάση την δική σας προσωπική εμπειρία.

Για τη λειτουργία, βελτίωση και διατήρηση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών: Ανάπτυξη και βελτίωση των συστημάτων για τις υπηρεσίες που σας παρέχουμε. Το κάνουμε αυτό με βάση τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Για τη συμμόρφωσή μας με υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο: Για να συμμορφωθούμε με τις συμβατικές ή νομικές μας υποχρεώσεις να ανταλλάσσουμε δεδομένα με την επιβολή του νόμου. Για παράδειγμα, κατόπιν δικαστικής απόφασης για την ανταλλαγή δεδομένων με δικαστικές υπηρεσίες.

Για να σας στείλουμε επικοινωνίες που απαιτούνται από το νόμο ή που είναι απαραίτητες για να σας ενημερώσουμε για τις αλλαγές στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας:

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τους σκοπούς της Εφαρμογής και των παρεχόμενων υπηρεσιών ενδεικτικά για:

α. την αξιολόγηση του αιτήματός σας για εγγραφή στην Εφαρμογή και χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

β. τη σύναψη της μίσθωσης του αυτοκίνητου που επιλέξατε μέσω της Εφαρμογής.

γ. για να σας στείλουμε πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες (για παράδειγμα, επιβεβαίωση  κράτησης αυτοκινήτου)

δ. τη διαχείριση, τυχόν, οφειλών σας προς την Εταιρεία.

ε. τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. εργατική, φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσία.

στ. τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και της εμπειρίας σας από την χρήση της Εφαρμογής.

ζ. για τη βελτίωση και βελτιστοποίηση της Εφαρμογής Caroo App.

η. για να λειτουργήσει το βασικό κομμάτι της Εφαρμογής και να εκπληρωθεί ο βασικός σκοπός αυτής και της μεταξύ μας σύμβασης, δηλαδή η μίσθωση αυτοκινήτου μέσω της Εφαρμογής.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα Cookies:

Τα cookies βοηθούν, μεταξύ άλλων, να κάνετε τη χρήση της Εφαρμογής και του Ιστότοπού μας, ευκολότερη και πιο ευχάριστη. Τα cookies είναι αρχεία πληροφοριών που το πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύει αυτόματα στον σκληρό δίσκο της συσκευής σας όταν επισκέπτεστε την Εφαρμογή ή τον Ιστότοπό μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies για να σας αναγνωρίσουμε ως εγγεγραμμένο χρήστη χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά κάθε φορά.

Τα περισσότερα από τα cookies που χρησιμοποιούμε διαγράφονται αυτόματα στον υπολογιστή ή στην κινητή συσκευή σας στο τέλος της περιόδου σύνδεσης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε cookies συνεδρίας για την καταγραφή των γλωσσικών επιλογών σας, καθώς και για τη διευκόλυνση της περιήγησής σας όταν συνεχίζετε τη συνεδρία διαδικτύου σε πολλές σελίδες.

Επιπλέον, χρησιμοποιούμε προσωρινά ή μόνιμα cookies που παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας μετά το τέλος της περιόδου λειτουργίας του προγράμματος περιήγησης. Σε κάθε νέα επίσκεψη, τα αγαπημένα σας δεδομένα και ρυθμίσεις θα αναγνωρίζονται αυτόματα. Χρησιμεύουν για να κάνουν τη χρήση της Εφαρμογής μας πιο φιλική προς το χρήστη, αποτελεσματική και ασφαλή. Επιπλέον, σας επιτρέπουν να λαμβάνετε επιλεγμένες πληροφορίες, βάσει των ενδιαφερόντων σας.

Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης ιστού δέχονται αυτόματα τα cookies. Ωστόσο, μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να μην αποθηκεύεται cookies στον υπολογιστή σας ή στην κινητή συσκευή σας ή έτσι να λαμβάνετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα όταν φτάνει ένα νέο cookies. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στις επιλογές ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας. Η απενεργοποίηση των cookies μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της περιήγησής σας και τη χρήση της Εφαρμογής ή του Ιστότοπού μας.

 1. Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα καταγραφής;

Όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους ή εφαρμογές για κινητά, οι διακομιστές Web καταγράφουν δεδομένα προσωπικής χρήσης (που ονομάζονται “αρχεία καταγραφής”). Τα αρχεία καταγραφής παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνση IP σας, την Εφαρμογή ή τον ιστότοπο που επισκεφτήκατε τελευταία, το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιήθηκε, την ημερομηνία, την ώρα και το αρχείο που ζητήσατε. Αξιολογούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρήσης για να εντοπίσουμε τάσεις, να συλλέγουμε στατιστικά στοιχεία για να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα της Εφαρμογής ή να προσαρμόσουμε καλύτερα τις υπηρεσίες μας στις ανάγκες των χρηστών της.

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία:

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:  α. τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, β. τη συγκατάθεση σας, όπου απαιτείται, γ. τις υποχρεώσεις της Εταιρείας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική, εργατική, ασφαλιστική νομοθεσία κ.ά.), δ. το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας:

Η CAROO εγγυάται ότι δεν θα προβεί σε διαβίβαση, κοινοποίηση, παραχώρηση κ.λπ. των Δεδομένων σας σε τρίτους (πλην αυτών που αναφέρονται στην παρούσα) για οποιοδήποτε σκοπό ή χρήση παρά μόνο εάν κάτι τέτοιο καθίσταται υποχρεωτικό από την κείμενη νομοθεσία ή είναι απαιτητό από δημόσιους/δικαστικούς φορείς/αρχές.

Πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας και οι συνεργαζόμενες με εμάς επιχειρήσεις, οι οποίες επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Από Κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας ή ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.

Ενδεικτικά, αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι:

 1. Οι συνεργαζόμενες με την Εταιρεία μας εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων.
 2. Οι Ασφαλιστικές Εταιρείες, οι οποίες ασφαλίζουν τα αυτοκίνητα.
 3. Εταιρείες για την παροχή οδικής βοήθειας.
 4. Εταιρείες ορκωτών λογιστών που ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας μας.
 5. Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που απασχολούνται από την Εταιρεία για τη διευκόλυνση της Υπηρεσίας, την παροχή της Υπηρεσίας για λογαριασμό της Εταιρείας, την εκτέλεση υπηρεσιών που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή για να βοηθήσουν την Εταιρεία στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας, για παράδειγμα (ενδεικτικά αναφέρονται) για την επεξεργασία πιστωτικών καρτών και πληρωμών. Όταν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους υπηρεσιών συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 6. Άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για τους εξής σκοπούς: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο, (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων της Εφαρμογής ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης και των πολιτικών μας, (iii) δική μας προστασία από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης.
 7. Σε άλλους τρίτους όταν εσείς οι ίδιοι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας

Τα Δεδομένα σας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεσή σας. Η πώληση δεδομένων σε τρίτους αποκλείεται ρητά.

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες σέβονται τα Δεδομένα σας:

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

α. να τηρούν εχεμύθεια

β. να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδεια της Εταιρείας

γ. να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφάλειας

δ. να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

 1. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας:

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα κρίνεται αναγκαίο ή κατάλληλο για να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους  και τις νομικές μας υποχρεώσεις  (φορολογική, εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία) και για όσο χρειάζεται για να εκπληρώσουμε τους σκοπούς που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Γενικά αυτό σημαίνει ότι θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα έχετε λογαριασμό Χρήστη στην Εφαρμογή της Εταιρεία μας, εκτός και αν μεγαλύτερη περίοδος διατήρησης απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Στο τέλος της περιόδου διατήρησης, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή ανώνυμα, για παράδειγμα με τη συγκέντρωση με άλλα δεδομένα, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστική ανάλυση και επιχειρηματικό προγραμματισμό.

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας:

Η CAROO δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα τα οποία συνεχώς βελτιώνονται, βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης με μοναδικό σκοπό την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. 

Πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζετε ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου και άλλων ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας ενέχει ορισμένους κινδύνους για την ασφάλεια και ότι δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία εγγύηση σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών που μεταδίδονται από αυτά τα κανάλια.

Λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά μέτρα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το πεδίο εφαρμογής, τις περιστάσεις και τους στόχους της επεξεργασίας δεδομένων, καθώς και τη σοβαρότητα των κινδύνων για δικαιώματα και ελευθερίες και οργανωτικά μέτρα, για να διασφαλιστεί ένα επίπεδο προστασίας προσαρμοσμένο στον κίνδυνο.

Λαμβάνουμε επίσης πολύ σοβαρά τη δική μας εσωτερική προστασία δεδομένων. Οι υπάλληλοί μας και οι πάροχοι υπηρεσιών που εξουσιοδοτούμε δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας και σεβασμού των νομικών διατάξεων περί προστασίας δεδομένων. Η πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα παρέχεται μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας:

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα. Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής Δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).

Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας:

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας υποβάλετε σχετικό αίτημα αποστέλλοντας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@caroo.gr και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή.

 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας:

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας:

Για πληροφορίες σχετικά με την εξέλιξη του Αιτήματός σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@caroo.gr

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς:

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής:

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην Εφαρμογή Caroo App ή στον Iστότοπό μας (www.caroo.gr) την επικαιροποίηση της παρούσας ή θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.